Lekplatsupprustning

Säkra lekplatser och besiktning sparar även kostnader på sikt

Det finns omkring 40 000 lekplatser runt om i Sverige. I och med att den nya lekplatsstandarden trädde i kraft finns bl a ett krav på årlig säkerhetsbesiktning som fastighetsägaren skall göra.

Under de senaste åren har vi genomfört ett stort antal säkerhetsbesiktningar runt om i landet. Om man skall försöka sig på en summering av de vanligaste felen kommer man fram till följande:

  • Fallunderlaget är för hårt
  • Utrymmet vid fall är för litet
  • Utrymmen där barn kan fastna med huvud, fötter och fingrar, springor och öppningar där kläder kan fastna bristande underhåll av lekredskapen

En del av felen är allvarliga och kräver akuta åtgärder. Lekredskapet skall då enligt standardens krav åtgärdas omedelbart. Alternativt skall lekredskapet tas bort eller så skall redskapet monteras ner. Nermontering av en gungsits är exempelvis enkel göra.

Vi har i flera fall då vi säkerhetsbesiktigat lekplatser också gjort en kostnadsuppskattning av de åtgärder som erfordras för att få lekplatsen säker.

Först kan vi konstatera att variationerna i kostnad från plats till plats är stor. Kostnaderna kan variera från några tusen upp till omkring 100 000 kr för att enbart åtgärda felen på redskapet. Vi har då inte räknat in vad det kostar att byta ut gamla redskap till nya. Ett genomsnitt på kostnaden för är omkring 30 000 kr.

Merparten av lekplatserna ägs av kommuner, skolor, förskolor, bostadsområden, bostadsrättsföreningar. Många lekplatser är belägna på kommunal fastighetsmark och år ofta skattefinansierade. För politiker och tjänstemän är det viktigt att ha tillgängliga medel i budgeten för upprustningen av lekplatser. Förutom dessa medel skall det finnas resurser för den tillsyn, kontroll och besiktning som kontinuerligt skall göras på lekplatsen.

Nästa fråga är vad man som fastighetsägare gör i form av omplanering av de befintliga lekplatserna. Förutom att ersätta de befintliga gamla lekredskapen med nya redskap rekommenderar vi att man tänker igenom vilket behov som faktiskt finns idag. Det är kanske så att barnen vuxit upp och att behovet av lekredskap därmed har minskat. Situationen kan också vara den att det idag finns en ny generation småbarn i området. Då är det viktigt att planera in nya lekredskap eller varför inte alternativa lekredskap som t ex trädstammar, gröna tunnlar där barnen kan leka, lekdjur i trä eller sten.